whatsapp image 2023-05-23 at 23.23.53.jpeg
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

PRIVACY POLICY

Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje svojich používateľov.Úvod

Carlo Duina so sídlom na adrese Via s. Bernardino 48 - 25080 - Salò (BS) (ďalej len Carlo Duina) sa zaviazala neustále chrániť súkromie svojich používateľov online. Tento dokument bol pripravený v súlade s ustanoveniami článku 13 Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“), aby sme vám umožnili oboznámiť sa s našimi zásadami ochrany osobných údajov, aby ste mohli byť informovaní o tom, ako vaše osobné údaje sú spravované, keď používate našu webovú stránku (ďalej len „stránka“) a aby ste mohli informovane udeliť svoj výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Všetky informácie a údaje, ktoré ste poskytli alebo inak získali v súvislosti s využívaním služieb na vyžiadanie informácií, technickú asistenciu, propagáciu a zasielanie obchodných noviniek alebo iných úkonov – ako je prístup do zakázanej oblasti webovej stránky – budú spracované v súlade s ustanoveniami nariadenia a záväzkami dôvernosti, ktoré sú základom činností Carlo Duina. Všetky činnosti zamerané na spracovanie údajov používateľov webových stránok, ktoré vykonáva Carlo Duina, sú inšpirované zásadami zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, obmedzenia účelu a uchovávania, minimalizácie údajov, presnosti, integrity a dôvernosti, ako to vyžaduje nariadenia.

Definícia osobných údajov

Osobné údaje sú definované podľa článku 4 GDPR ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na charakteristiky, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzické, fyziologické, genetické mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto osoby. Všetky informácie získané počas navigácie na stránke budú použité na účely uvedené a opísané v tomto dokumente. Počas navigácie na stránke bude „Názov spoločnosti“ spracovávať údaje získané ako výsledok činností vykonávaných používateľom počas navigácie alebo údaje získané v dôsledku používania služieb poskytovaných samotnou stránkou. Spracované informácie môže používateľ zadávať manuálne, zhromažďovať ich automaticky alebo získavať prostredníctvom tretích strán. Užívateľ má právo kedykoľvek opraviť svoje osobné údaje alebo zabrániť, odvolať a/alebo namietať proti ich spracovaniu.

Typy spracovávaných údajov
Kontaktné informácie

Ide o osobné údaje schopné identifikovať Užívateľa prostredníctvom uvedenia informácií, ako je názov spoločnosti a IČ DPH, meno a priezvisko, daňový kód, adresa, emailová adresa, fax, webová stránka a dátum narodenia, telefónne alebo mobilné číslo pre jednotlivci a informácie poskytnuté počas registrácie a jedinečné ID používané reklamnými službami, ako je (napr. Google Ads).

Údaje získané počas navigácie na stránke

Počítačové nástroje používané na zabezpečenie správneho fungovania Stránky získavajú niektoré Osobné údaje, ktoré sa automaticky spracúvajú pri používaní štandardných internetových protokolov. Aj keď sa informácie získané počas navigácie nezhromažďujú so zámerom spájať sa s špecificky identifikovanými jednotlivcami, mohli by umožniť identifikáciu používateľov po spojení s inými údajmi, ktoré majú tretie strany.

Zoznam navigačných údajov

IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na stránku; adresy v URI (Uniform Resource Identifier) zápis požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob odoslania požiadavky na server, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešná operácia, chyba, atď.), veľkosť súboru získaného ako odpoveď a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom. Všetky tieto údaje sa používajú výhradne na účely získavania anonymných štatistických informácií o používaní Stránky, na sledovanie jej správneho fungovania a na zistenie akýchkoľvek anomálií a/alebo nekonformného používania. Údaje získané na tieto účely sú vymazané ihneď po ich spracovaní. Okrem toho by sa údaje mohli použiť aj na zistenie zodpovednosti v prípade počítačových zločinov voči stránke alebo tretím stranám. Niektoré časti a funkcie Stránky určené na získavanie Osobných údajov Užívateľa môžu vyžadovať zverejnenie Osobných údajov súvisiacich s kategóriami uvedenými v článku 9 Nariadenia, a to „[...] údaje vhodné na odhalenie rasového alebo etnického pôvodu, politického názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, ako aj spracúvať genetické údaje, biometrické údaje určené na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie osoby. „Názov spoločnosti“ odporúča svojim používateľom, aby takéto údaje nezverejňovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak sa však Používateľ rozhodne zverejniť vysoko osobné informácie, a to aj bez konkrétneho prejavu súhlasu so spracovaním takýchto údajov, zbavuje Carlo Duina akejkoľvek zodpovednosti, ktorá nemôže byť vystavená sporom akéhokoľvek druhu, pretože v takýchto prípadoch spracovanie údajov sa musí považovať za povolené na základe slobodného a informovaného rozhodnutia zainteresovanej strany zverejniť ich v súlade s ustanovením uvedeným v článku 9 ods. 1 písm. e) nariadenia.

Údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom

V prípade, že by Používateľ používaním určitých funkcií Stránky sprístupnil „Názov spoločnosti“ Osobné údaje patriace tretím stranám, Používateľ preberá pozíciu Prevádzkovateľa údajov so všetkými povinnosťami a právnou zodpovednosťou, ktoré z toho vyplývajú. Používateľ preto zbavuje Carlo Duina akejkoľvek zodpovednosti za prípadné spory, nároky, nároky na náhradu škody a pod., ktoré môžu vzniknúť od tretích strán, ktorých osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými predpismi o ochrane osobných údajov v dôsledku o používaní funkcií na Stránke používateľom.

Cookie
Všeobecné predpoklady a definícia

Cookies sú súbory metadát, ktoré sa ukladajú na zariadeniach používaných používateľmi na navigáciu na stránke. Tieto súbory sú odosielané zo Stránky a sú zaznamenané na počítači alebo mobilnom zariadení používanom Používateľom, aby boli opätovne prenesené na rovnaké Stránky počas prípadnej následnej návštevy. Súbory cookie teda umožňujú Stránke ukladať akcie a preferencie používateľa (ako sú prihlasovacie údaje, zvolený jazyk, veľkosti písma, iné nastavenia zobrazenia atď.) a eliminovať potrebu opätovného zadávania údajov, ktoré predtým poskytol Používateľ počas každej návšteve Stránky. Po nainštalovaní do počítačového zariadenia Používateľa patria medzi činnosti vykonávané súbormi cookie: počítačová autentifikácia; Monitorovanie relácií Stránky; uchovávanie informácií o aktivitách používateľov pristupujúcich na stránku; sledovanie používateľskej navigácie na stránke na štatistické a/alebo reklamné účely. Počas navigácie na Stránke môže Používateľ na svoj počítač prijímať súbory cookie z iných stránok, ako je tá, ktorú navštevuje, označované ako súbory cookie „tretej strany“. Existujú rôzne typy súborov cookie. Súbory cookie môžu byť spracované na vykonávanie rôznych funkcií, a preto majú rôzne vlastnosti v závislosti od vykonávaných funkcií. Napríklad je možné rozlišovať medzi trvalými súbormi cookie, ktoré sú určené na to, aby zostali v zariadení používateľa až do vopred určeného uplynutia platnosti; súbory cookie relácie, ktoré sa automaticky vymažú pri zatvorení prehliadača; „profilovacie cookies“, ktoré sú zamerané na spracovanie profilu Používateľa na základe informácií zistených počas navigácie, za účelom zasielania reklamných správ v súlade s jeho preferenciami. Používanie dočasných cookies je obmedzené na poskytovanie bezpečnej a efektívnej navigácie na Stránke, ako aj na identifikáciu Používateľa s cieľom zabezpečiť správne dodanie služby požadovanej na tejto Stránke. Pre správne fungovanie webovej stránky je Užívateľ povinný zadať všetky požadované osobné údaje. Pre tento typ cookies je potrebný predchádzajúci súhlas Používateľa. Súčasná legislatíva v Taliansku nevyžaduje vždy výslovný súhlas užívateľa, aby umožnil vlastníkovi stránky používať cookies. Napríklad „technické súbory cookie“ nevyžadujú takýto súhlas, pretože sú nevyhnutnými súbormi pre správne fungovanie stránky a používajú sa výlučne na zabezpečenie správneho poskytovania služby výslovne požadovanej používateľom. Ide o nevyhnutné súbory cookie, ktoré musia byť nainštalované na zariadení Používateľa, aby sa zabezpečilo dokončenie určitých operácií. V tomto prípade hovoríme o „technických cookies“ nevyhnutných pre chod samotnej Stránky. Medzi technické cookies používané touto stránkou, ktoré nevyžadujú výslovný súhlas na ich používanie, taliansky úrad na ochranu údajov zahŕňa aj: navigačné alebo relačné cookies potrebné na overenie používateľa; „analytické súbory cookie“, ktoré priamo používa správca stránky na zhromažďovanie informácií v súhrnnej forme o počte používateľov a spôsobe ich navigácie na stránke; funkčné súbory cookie, ktoré sa používajú na umožnenie navigácie na základe vopred stanovených kritérií (napr. jazyk).

Typy súborov cookie, ktoré stránka používa

Stránka používa nasledujúce súbory cookie: Súbory cookie technickej navigácie alebo relácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na fungovanie stránky alebo na umožnenie užívateľovi používať obsah a služby, ktoré požaduje. Poznámka: Vypnutie technických a/alebo funkčných súborov cookie môže spôsobiť nesprávne fungovanie stránky a od používateľa sa môže vyžadovať, aby pri každej návšteve stránky manuálne upravil alebo zadal niektoré informácie alebo preferencie. Funkčné cookies, ktoré sa používajú na aktiváciu špecifických funkcií Stránky a série vybraných kritérií (napr. jazyk) za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Netechnické súbory cookie používané na identifikáciu používateľa a sledovanie aktivít vykonávaných na stránke. Účelom je umožniť zobrazenie relevantných a zaujímavých reklám používateľovi, ktorého si vybrali tretie strany (napr. vydavatelia a inzerenti) na základe ich preferencií. Súbory cookie tretích strán, čo znamená súbory cookie zo stránok alebo webových serverov iných ako Carlo Duina používané na účely týchto tretích strán. Je potrebné poznamenať, že tieto tretie strany, uvedené nižšie s odkazmi na ich zásady ochrany osobných údajov, sú správcami údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie, ktoré poskytujú, a sú nezávisle zodpovedné za svoje aktivity. Používateľ by sa preto mal odvolávať na zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracúvania osobných údajov, informačných oznámení a formulárov súhlasu týchto tretích strán, ako je uvedené v Rozhodnutí, ktoré identifikuje zjednodušené postupy na poskytovanie informácií a získavanie súhlasu s používaním súborov cookie. zo dňa 8. mája 2014 a podľa Smerníc o používaní súborov cookie a iných nástrojov na sledovanie zo dňa 10. júna 2021. Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že Carlo Duina vynakladá maximálne úsilie na sledovanie súborov cookie na svojich stránkach.

Aktualizácia súborov cookie

Súbory cookie používané Carlo Duina sú pravidelne a neustále aktualizované v tabuľke nižšie. Pokiaľ ide o tretie strany, ktoré posielajú súbory cookie prostredníctvom našej stránky, nižšie uvádzame odkazy na ich príslušné zásady ochrany osobných údajov. Tretie strany sú zodpovedné za poskytovanie informácií a získanie súhlasu používateľa v súlade s ustanoveniami obsiahnutými vo vyššie uvedenom rozhodnutí, pretože Carlo Duina nemôže vykonávať žiadnu kontrolu nad takýmito súbormi cookie, aby zabezpečil súlad s právnymi požiadavkami. Nižšie sú uvedené odkazy na informácie o súboroch cookie tretích strán: Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https:/ /www.facebook.com/policies/cookies/ Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/ X: https: //twitter.com/en/privacy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Nastavenia súborov cookie

Nastavenia cookies je možné zablokovať, vymazať (úplne alebo čiastočne) alebo upraviť prostredníctvom špecifických funkcií prehliadača Používateľa. Používateľ je týmto Dokumentom informovaný o tom, že nepovolenie inštalácie technických cookies môže viesť k nefunkčnosti Stránky; obmedzenie inštalácie funkčných súborov cookie môže viesť k tomu, že niektoré služby a/alebo funkcie Stránky nebudú dostupné alebo nebudú správne fungovať a od Používateľa sa môže vyžadovať, aby pri každej návšteve Stránky manuálne upravil alebo zadal niektoré informácie alebo preferencie. Vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie môžu vyžadovať akciu na ich resetovanie, ak pristupujete na stránku prostredníctvom rôznych zariadení alebo prehliadačov.

Prezeranie a úprava súborov cookie

Používateľ môže autorizovať, blokovať alebo mazať (úplne alebo čiastočne) súbory cookie prostredníctvom špecifických funkcií prehliadača používaného na navigáciu. Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť predvoľby používania súborov cookie prostredníctvom prehliadača, nájdete v príslušných pokynoch: Microsoft Edge: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Firefox: https: //support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it Safari: https://support. apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT Ak chcete získať informácie a zakázať analytické a profilovacie súbory cookie poskytované tretími stranami, navštívte webovú stránku https://www.youronlinechoices.com

Právne odkazy

Spracúvanie údajov prebieha v súlade so zásadou zákonnosti podľa článku 6 GDPR, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom režimu súhlasu poskytnutého Používateľom, ktorý oprávňuje prevádzkovateľa a spracovateľa údajov vykonávať všetky potrebné činnosti na dosiahnutie účely uvedené v tomto dokumente. Potreba spracúvania údajov môže vychádzať aj z toho, že je potrebné splniť zmluvu, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na žiadosť zákazníka vykonať opatrenia potrebné pred uzavretím zmluvy, alebo aj z dôvodu legitímnej záujmy (porovnaj článok 6 ods. 1 písm. a), b), f) GDPR). Údaje uložené výlučne na účely súvisiace s vykonávaním účelov požadovaných používateľom môže táto stránka spracovať aj vtedy, keď: správca údajov ich môže potrebovať použiť na svoje vlastné účely a vo vlastnom záujme; Prevádzkovateľ musí vyhovieť žiadostiam verejného záujmu, a to aj od úradov; V prípadoch, keď sú zhromaždené a uchovávané informácie funkčné v súlade s právnymi záväzkami alebo stanovenými predpismi Spoločenstva; Keď je potrebné splniť zmluvné dohody o poskytovaní jednej alebo viacerých služieb, vrátane potenciálne personalizovaných služieb. Pre viac informácií o právnom základe spracovania, aby sa zabezpečilo správne vytvorenie úplného a informovaného súhlasu zo strany Používateľa, je možné kontaktovať správcu údajov a DPO za účelom objasnenia.

Prevádzkovateľ údajov a spracovateľ údajov (ďalej len „prevádzkovateľ údajov“)

Prevádzkovateľ je definovaný v článku 4 GDPR ako fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky takéhoto spracovania určené právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľa údajov alebo osobitné kritériá jeho vymenovania môžu byť stanovené v práve Únie alebo členského štátu. Správcom údajov tejto Stránky je Carlo Duina. „Spracovateľ údajov“ je definovaný Nariadením ako fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Spracovateľom údajov tejto Stránky je info@spazioarteduina.it.

Definícia spracovania

Podľa článku 4 GDPR je „spracúvanie“ definované ako akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.

Metódy správy údajov

Spôsob, akým Carlo Duina zhromažďuje a ukladá informácie pomocou počítačových a telematických nástrojov, je úzko prepojený so spôsobmi používania vlastníkom tejto Stránky.

Profilovanie

Podľa článku 4 GDPR sa „profilovanie“ vzťahuje na akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia takýchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa profesionálneho výkonu. , ekonomická situácia, zdravotný stav, osobné preferencie, záujmy, spoľahlivosť, správanie, miesto alebo pohyb tejto fyzickej osoby. Osobné údaje Používateľa môžu byť predmetom profilovania za účelom zistenia jeho preferencií. Spracovanie osobných údajov je zamerané na umožnenie zobrazovania relevantných a zaujímavých reklám pre Používateľa, ktoré si vybrali tretie strany (napr. vydavatelia a inzerenti) na základe jeho preferencií.

Miesto spracovania údajov

Spracovanie údajov vykonávané touto stránkou prebieha v sídle prevádzkovateľa údajov. Pracovníci zapojení do spracovania sú na to oprávnení. Žiadne informácie získané prostredníctvom webových služieb poskytovaných „nome azienda“ sa nekomunikujú ani nezverejňujú. Všetky informácie poskytnuté Používateľom, ktorý odošle žiadosť o zaslanie informačného materiálu, sú použité výlučne za účelom vykonania požadovanej služby alebo poskytnutia a tretím osobám sú poskytnuté iba v nevyhnutných prípadoch. Môžu byť prenesené do inej krajiny (článok 3 GDPR). Používateľ si ponecháva všetky práva a môže požiadať o podrobnosti týkajúce sa nástrojov používaných vlastníkom Stránky na zabezpečenie poskytovaných informácií. Používateľ môže tiež požiadať o podrobnosti týkajúce sa prenosu svojich osobných údajov do krajín mimo EÚ a/alebo mimovládnym organizáciám, na ktoré sa nevzťahujú osobitné právne predpisy. V tejto súvislosti môže Používateľ požiadať o ďalšie informácie o používaní svojich informácií a ich prenose tak, že sa priamo obráti na správcu údajov a DPO na nasledujúcich adresách: info@spazioarteduina.it.

Uchovávanie a doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Užívateľa získané spôsobmi a na účely opísané v tomto dokumente sú uchovávané s opatrnosťou v súlade s bezpečnostnými parametrami, ako aj so zásadou proporcionality. Doba ich uchovávania úzko súvisí s účelom prebiehajúceho spracovania. Informácie zhromaždené touto stránkou nebudú spracovávané dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli tieto informácie zhromaždené a spracované. Informácie zhromaždené správcom údajov na účely uvedené v tomto dokumente budú uchovávané, kým sa tieto účely nedosiahnu. Na konci účelov uvedených v tomto dokumente budú informácie vymazané, a preto už Prevádzkovateľ nebude môcť vykonávať všetky práva na prístup k informáciám, vymazanie a prenosnosť. Informácie zhromaždené na splnenie zmluvného záväzku budú uchované až do vykonania samotného zmluvného záväzku.

Účely spracovania

Údaje používateľa sa spracúvajú na zabezpečenie správneho poskytovania služieb ponúkaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Medzi funkcionality na Stránke, prostredníctvom ktorých je možné získavať a spracovávať osobné údaje užívateľa, patria: - Komentovanie; - Ukladanie a zobrazovanie štatistík; - Prístup k službám poskytovaným tretími stranami v rámci stránky alebo použiteľným prostredníctvom API; - Chatovacia služba s operátorom alebo inými používateľmi; - Priamy kontakt s operátorom alebo inými používateľmi; - Správa platieb; - Žiadosti o kontakt a rôzne informácie; - Hosting a ďalšie funkcie zamerané na splnenie účelu požadovaného návštevníkom; - Interakcia so sociálnymi sieťami a externými platformami; - Teplotné mapovanie a záznam relácie; Interakcia so živými chatovacími platformami; - Reklama, zacielenie, profilovanie, testovanie obsahu, prístup k informáciám prostredníctvom zariadení, opatrenia proti spamu; Používanie platforiem tretích strán na správu požiadaviek a pomoci, zaznamenávanie a prístup k informáciám a prenos informácií. Pre viac informácií o všetkých účeloch môže používateľ priamo kontaktovať správcu údajov na nasledujúcej adrese: info@spazioarteduina.it

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje používateľa môžu byť zdieľané na účely uvedené v tomto dokumente s: a. Subjekty pôsobiace ako spracovatelia údajov, menovite: i) jednotlivci, spoločnosti alebo profesionálne firmy poskytujúce pomocné a konzultačné služby pre Carlo Duina ii) subjekty, s ktorými je potrebné komunikovať pri poskytovaní Služieb (ako sú poskytovatelia hostingu, nástroj dodávatelia) iii) subjekty poverené vykonávaním činností technickej údržby (vrátane údržby sieťových zariadení a elektronických komunikačných sietí); b. Subjekty, subjekty alebo úrady, ktorým je povinné poskytnúť vaše osobné údaje na základe zákonných ustanovení alebo príkazov úradov; c. Osoby oprávnené od Carlo Duina spracúvať Osobné údaje potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú striktne spojené s poskytovaním Služieb, podliehajúce povinnostiam dôvernosti (napr. zamestnanci Carlo Duina alebo zamestnanci iných spoločností, s ktorými {{data_controller_name} } má obchodné vzťahy). d. Distribútori a predajcovia komerčných a marketingových iniciatív prostredníctvom automatizovaných nástrojov (SMS, MMS, e-mail, push notifikácie) a neautomatizovaných nástrojov (poštová pošta, telefón s podporou operátora). Niektoré z vašich osobných údajov môžu byť v konečnom dôsledku predmetom šírenia prostredníctvom zverejnenia na stránke na účely uvedené v tomto dokumente.

Prenosy osobných údajov

Niektoré Osobné údaje Používateľa môžu byť zdieľané/prenesené Príjemcom, ktorí sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Carlo Duina zabezpečuje, že spracúvanie ich Osobných údajov týmito Príjemcami je v súlade s Nariadením.

Práva dotknutých osôb

Podľa článkov 15 a nasledujúcich Nariadenia má Používateľ právo kedykoľvek požiadať Carlo Duina o prístup k svojim Osobným údajom, ako aj o úpravu alebo vymazanie týchto údajov, alebo namietať proti ich Osobným údajom. spracovanie. Používateľ má tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v článku 18 nariadenia a získať údaje, ktoré sa ho týkajú, v prípadoch uvedených v článku 20 nariadenia. Žiadosti je potrebné adresovať písomne Carlo Duina na nasledujúcu adresu: info@spazioarteduina.it Poznámka: Používateľ má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (Úrad na ochranu údajov).

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v platnosti od 8. septembra 2023. Carlo Duina si vyhradzuje právo upraviť alebo jednoducho aktualizovať svoj obsah, úplne alebo čiastočne, aj z dôvodu zmien v platných predpisoch. Carlo Duina vás bude o takýchto zmenách informovať hneď po ich zavedení a budú záväzné hneď po ich zverejnení na webovej stránke. Carlo Duina vás preto pozýva, aby ste pravidelne navštevovali túto sekciu, aby ste sa oboznámili s najnovšou a aktualizovanou verziou pravidiel ochrany osobných údajov, aby ste zostali informovaní o zhromaždených údajoch a o tom, ako ich Carlo Duina používa.

Prístup k účtom v službách tretích strán

Tieto typy služieb umožňujú tejto aplikácii získavať údaje z vašich účtov v službách tretích strán a vykonávať s nimi akcie.

Komentár k obsahu

Služby komentárov umožňujú používateľom formulovať a zverejňovať svoje komentáre k obsahu tejto aplikácie.
Používatelia môžu v závislosti od nastavení, o ktorých rozhodne vlastník, zanechať komentár aj v anonymnej podobe. Ak osobné údaje poskytnuté používateľom zahŕňajú e-mail, môžu sa tieto použiť na zasielanie upozornení o komentároch k rovnakému obsahu. Používatelia sú zodpovední za obsah svojich komentárov.
Ak je nainštalovaná služba komentárov poskytnutá treťou stranou, je možné, že aj keď Používatelia službu komentárov nepoužívajú, zhromažďuje údaje o prevádzke týkajúce sa stránok, na ktorých je služba komentárov nainštalovaná.

Kontaktujte používateľa

Zoznam adries alebo bulletin (táto aplikácia)

Registráciou do zoznamu adresátov alebo bulletinu sa e-mailová adresa Používateľa automaticky pridá do zoznamu kontaktov, ktorým môžu byť zasielané e-mailové správy obsahujúce informácie týkajúce sa tejto Aplikácie vrátane informácií komerčného a propagačného charakteru. E-mailová adresa používateľa môže byť tiež pridaná do tohto zoznamu v dôsledku registrácie v tejto aplikácii alebo po uskutočnení nákupu.
Zhromaždené osobné údaje: PSČ, mesto, priezvisko, cookies, dátum narodenia, údaje o použití, e-mail, adresa, krajina, meno, telefónne číslo, povolanie, provincia, obchodné meno a webová stránka.

Telefonické kontaktovanie (táto aplikácia)

Používateľov, ktorí poskytli svoje telefónne číslo, možno kontaktovať na obchodné alebo propagačné účely súvisiace s touto aplikáciou a tiež za účelom splnenia požiadaviek na podporu.

Kontaktný formulár (táto žiadosť)

Používateľ vyplnením kontaktného formulára svojimi údajmi dáva súhlas s použitím týchto údajov na účely odpovedania na žiadosti o informácie, ponuky alebo na akýkoľvek iný účel uvedený v záhlaví formulára.
Zhromaždené osobné údaje: PSČ, mesto, daňový zákon, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, ID používateľa, adresa, krajina, meno, telefónne číslo, DIČ, povolanie, provincia, obchodné meno, pohlavie, priemysel, webová stránka a rôzne typy údajov.

Správca kontaktov a správ

Tento typ služby umožňuje spravovať databázu e-mailových kontaktov, telefonických kontaktov alebo kontaktov akéhokoľvek iného typu používaných na komunikáciu s Užívateľom.
Tieto služby môžu tiež umožňovať zhromažďovanie údajov týkajúcich sa dátumu a času prezerania správ používateľom, ako aj interakcie používateľa s nimi, napríklad informácií o kliknutiach na odkazy obsiahnuté v správach.

Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun je služba správy adries a doručovania e-mailov poskytovaná spoločnosťou Mailgun, Inc.
Zhromaždené osobné údaje: priezvisko, cookies, dátum narodenia, údaje o použití, e-mail, adresa, krajina, meno, telefónne číslo, povolanie, pohlavie a rôzne typy údajov.
Miesto spracovania: Spojené štáty americké - Zásady ochrany osobných údajov .

Správa platieb

Služby správy platieb umožňujú tejto aplikácii spracovávať platby kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo inými prostriedkami. Údaje použité na platbu sa získavajú priamo od správcu požadovanej platobnej služby bez toho, aby ich táto aplikácia akýmkoľvek spôsobom spracúvala.
Niektoré z týchto služieb nám tiež môžu umožniť posielať vám naplánované správy, napríklad e-maily obsahujúce faktúry alebo oznámenia o platbách.

PayPal (PayPal)

PayPal je platobná služba poskytovaná spoločnosťou PayPal Inc., ktorá umožňuje používateľovi uskutočňovať online platby.
Zhromažďované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Pozrite si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal - Zásady ochrany osobných údajov .

Hosting a back-endová infraštruktúra

Tento typ služby má funkciu hostenia údajov a súborov, ktoré umožňujú fungovanie tejto aplikácie, umožňujú jej distribúciu a poskytujú infraštruktúru pripravenú na použitie, ktorá poskytuje konkrétne funkcie tejto aplikácie.
Niektoré z týchto služieb fungujú prostredníctvom serverov umiestnených geograficky na rôznych miestach, čo sťažuje určenie presného umiestnenia, kde sú uložené osobné údaje.

Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage je hostiteľská služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited.
Zhromažďované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Írsko - Zásady ochrany osobných údajov .

Interakcia s platformami živého chatu

Tento typ služby umožňuje používateľovi komunikovať s platformami živého chatu spravovanými tretími stranami priamo zo stránok tejto aplikácie. Toto umožňuje používateľovi kontaktovať podpornú službu tejto aplikácie alebo túto aplikáciu kontaktovať používateľa, keď prezerá jej stránky.
V prípade, že je nainštalovaná služba pre interakciu s platformami živého chatu, je možné, že aj keď používatelia službu nepoužívajú, zhromažďuje údaje o použití týkajúce sa stránok, na ktorých je nainštalovaná. Okrem toho je možné zaznamenávať rozhovory naživo.


Interakcia so sociálnymi sieťami a externými platformami

Tento typ služby vám umožňuje komunikovať so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie.
Interakcie a informácie získané touto aplikáciou v každom prípade podliehajú nastaveniam súkromia používateľa, ktoré sa týkajú každej sociálnej siete.

Tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku a sociálne miniaplikácie (Facebook, Inc.)

Tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku a sociálne widgety sú služby interakcie sociálnych sietí Facebook poskytované spoločnosťou Facebook, Inc.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies a údaje o použití.
Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov .

Tlačidlo a widget PayPal (PayPal)

Tlačidlo a widgety PayPal sú služby pre interakciu s platformou PayPal poskytované spoločnosťou PayPal Inc.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies a údaje o použití.
Miesto spracovania: Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Paypal - Zásady ochrany osobných údajov.

Tlačidlo YouTube a sociálne widgety (Google Ireland Limited)

Sociálne tlačidlo a widgety YouTube sú služby interakcie so sociálnou sieťou YouTube poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited.
Zhromaždené osobné údaje: Údaje o používaní.
Miesto spracovania: Írsko - Zásady ochrany osobných údajov .

Interakcie založené na polohe
Nespojitá geolokácia (táto aplikácia)

Táto Aplikácia môže zhromažďovať, používať a zdieľať Údaje týkajúce sa geografického umiestnenia Používateľa s cieľom poskytovať lokalizačné služby.
Väčšina prehľadávačov a zariadení poskytuje v predvolenom nastavení nástroje na zakázanie geografického sledovania. Ak Používateľ túto možnosť výslovne povolil, môže táto Aplikácia dostávať informácie o svojom skutočnom geografickom umiestnení.
Geografická lokalizácia používateľa sa uskutočňuje nepretržite, na konkrétnu žiadosť používateľa alebo keď používateľ neoznačí v príslušnom poli miesto, kde sa nachádza, a umožní aplikácii automaticky zistiť polohu.
Zhromaždené osobné údaje: Geografická poloha.

Ochrana proti spamu

Tento typ služby analyzuje prenos tejto Aplikácie, ktorá potenciálne obsahuje Osobné údaje Používateľov, s cieľom filtrovať ju od častí prenosu, správ a obsahu rozpoznaných ako SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA je služba ochrany proti SPAMU poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited.
Používanie systému reCAPTCHA podlieha pravidlám ochrany súkromia a podmienkam používania spoločnosti Google.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies a údaje o použití.
Miesto spracovania: Írsko - Zásady ochrany osobných údajov .

Registrácia a autentifikácia

Registráciou alebo autentifikáciou Používateľ umožňuje Aplikácii identifikovať ho a poskytnúť mu prístup k špecializovaným službám.

Prihlásiť sa cez PayPal (PayPal)

Prihlásiť sa cez PayPal je služba registrácie a autentifikácie poskytovaná spoločnosťou PayPal Inc. a pripojená k sieti PayPal.
Zhromažďované osobné údaje: Rôzne typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto liečby: Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Paypal - Zásady ochrany osobných údajov

Štatistika

Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú kontrolórovi údajov sledovať a analyzovať prevádzkové údaje a slúžiť na sledovanie správania používateľa.

Štatistiky Flazio

Spoločnosť Flazio poskytuje štatistickú službu, ktorá analyzuje a zobrazuje osobné údaje používateľov, ktorí navštevujú webové stránky.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies a údaje o použití.
Miesto spracovania: Írsko - Zásady ochrany osobných údajov Opt Out.

Prenos údajov z EÚ a/alebo Švajčiarska do Spojených štátov na základe štítu na ochranu osobných údajov (táto aplikácia)

Ak ide o právny základ, k prenosu osobných údajov z EÚ alebo Švajčiarska do Spojených štátov amerických dochádza na základe dohody EÚ-USA alebo Švajčiarsko-US Privacy Shield.
Osobné údaje sa prenášajú najmä na subjekty, ktoré sa sami certifikovali v rámci štítu na ochranu osobných údajov, a preto zabezpečujú primeranú úroveň ochrany prenášaných údajov. Služby ovplyvnené prenosom údajov sú uvedené v príslušných častiach tohto dokumentu. Medzi nimi možno identifikovať tých, ktorí dodržiavajú štít na ochranu osobných údajov, nahliadnutím do príslušných zásad ochrany osobných údajov alebo skontrolovaním stavu ich registrácie v oficiálnom zozname štítu na ochranu osobných údajov.
Práva používateľov v rámci štítu na ochranu osobných údajov sú popísané v aktualizovanom formulári na webovej stránke Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických.

Zobrazenie obsahu z externých platforiem

Tento typ služby vám umožňuje prezerať si obsah hostený na externých platformách priamo zo stránok tejto aplikácie a komunikovať s nimi.
V prípade, že je nainštalovaná služba tohto typu, je možné, že aj keď používatelia službu nepoužívajú, zhromažďuje prevádzkové údaje týkajúce sa stránok, na ktorých je nainštalovaná.

Fonty Google (Google Ireland Limited)

Google Fonts je služba zobrazovania písma prevádzkovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto aplikácii integrovať takýto obsah na svoje stránky.
Zhromaždené osobné údaje: Údaje o používaní a rôzne typy údajov, ako sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov.

YouTube Video Widget (Google Ireland Limited)

YouTube je služba na prezeranie video obsahu spravovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, ktorá umožňuje tejto aplikácii integrovať takýto obsah na svoje stránky.
Zhromaždené osobné údaje: Cookies a údaje o použití.
Miesto spracovania: Írsko - Zásady ochrany osobných údajov .

Analýza a prognózy používateľských údajov („profilovanie“)

Vlastník môže spracovávať údaje o využití zhromaždené prostredníctvom tejto aplikácie na vytvorenie alebo aktualizáciu profilov používateľov. Tento typ liečby umožňuje vlastníkovi vyhodnotiť voľby, preferencie a správanie používateľa na účely uvedené v príslušných častiach tohto dokumentu.

Profily používateľov je možné vytvárať aj vďaka automatizovaným nástrojom, ako sú napríklad algoritmy, ktoré môžu ponúkať aj tretie strany. Za účelom získania ďalších informácií o aktivite profilovania si môže Používateľ preštudovať príslušné časti tohto dokumentu.
Užívateľ má právo kedykoľvek namietať proti tejto profilovej činnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o právach používateľa a o tom, ako ich uplatniť, môžete sa obrátiť na časť tohto dokumentu, ktorá sa týka práv používateľov.

Online predaj tovaru a služieb

Zhromaždené osobné údaje sa používajú na poskytovanie služieb Používateľovi alebo na predaj produktov vrátane platieb a doručenia. Osobné údaje zhromaždené na dokončenie platby môžu byť tie, ktoré sa týkajú kreditnej karty, bankového účtu použitého na prevod alebo iných poskytnutých platobných nástrojov. Platobné údaje zhromaždené touto aplikáciou závisia od použitého platobného systému.

Práva používateľov

Používatelia môžu uplatňovať určité práva s odkazom na údaje spracovávané správcom údajov.
Užívateľ má najmä právo na:
- kedykoľvek odvolať súhlas. Užívateľ môže odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré predtým vyjadril.
- namietajú proti spracovaniu svojich údajov. Proti spracovaniu vašich údajov môžete namietať, ak sa tak deje na inom právnom základe ako je súhlas. Ďalšie informácie o práve namietať sú uvedené v nasledujúcej časti.
-prístup k vlastným dátam. Užívateľ má právo získať informácie o údajoch spracovaných správcom údajov, o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu spracovaných údajov.
- overiť a požiadať o nápravu. Používateľ si môže overiť správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
- dosiahnuť obmedzenie spracovania. Ak sú splnené určité podmienky, môže Používateľ požadovať obmedzenie spracúvania svojich údajov. V takom prípade nebude Správca údajov spracovávať Údaje za iným účelom, ako je ich uchovanie.
-získať zrušenie alebo odstránenie ich osobných údajov. Ak sú splnené určité podmienky, môže Používateľ požiadať o vymazanie svojich údajov Prevádzkovateľom.
-prijať svoje vlastné údaje alebo ich nechať preniesť na iného vlastníka. Užívateľ má právo prijímať svoje Údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, môže ich nechať prenášať bez prekážok inému správcovi. Toto ustanovenie je použiteľné, keď sú Údaje spracovávané automatizovanými prostriedkami a spracovanie je založené na súhlase Používateľa, zmluve, ktorej stranou je Užívateľ, alebo s tým súvisiacich zmluvných opatreniach.
- navrhnúť sťažnosť. Používateľ môže podať sťažnosť u príslušného orgánu dozoru nad ochranou údajov alebo podniknúť právne kroky.

Podrobnosti o práve namietať

Keď sú Osobné údaje spracúvané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi údajov alebo pri sledovaní oprávneného záujmu Prevádzkovateľa údajov, majú Používatelia právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie.
Používatelia by si mali uvedomiť, že ak sú ich údaje spracovávané na účely priameho marketingu, môžu vzniesť námietku proti spracovaniu bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov. Ak sa chcete dozvedieť, či správca údajov spracúva údaje na účely priameho marketingu, môžu si používatelia prečítať príslušné časti tohto dokumentu.

Ako uplatňovať práva

Za účelom uplatnenia práv Používateľa môžu Užívatelia adresovať žiadosť na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v tomto dokumente. Žiadosti sa podávajú bezplatne a spracováva ich Prevádzkovateľ čo najskôr, v každom prípade do jedného mesiaca.


Ďalšie informácie o osobných údajoch
Online predaj tovaru a služieb

Zhromaždené osobné údaje sa používajú na poskytovanie služieb Používateľovi alebo na predaj produktov vrátane platby a prípadného doručenia.
Osobné údaje zhromaždené na dokončenie platby môžu byť tie, ktoré sa týkajú kreditnej karty, bankového účtu použitého na prevod alebo iných poskytnutých platobných nástrojov. Platobné údaje zhromaždené touto aplikáciou závisia od použitého platobného systému.

Ďalšie informácie o liečbePrávna obrana

Osobné údaje používateľa môžu byť použité na obranu Majiteľa pred súdom alebo v prípravných fázach jeho možného stanovenia pred zneužitím pri používaní rovnakých alebo súvisiacich služieb používateľom.
Používateľ vyhlasuje, že si uvedomuje, že od správcu údajov môže byť požadované zverejnenie údajov na žiadosť orgánov verejnej moci.

Systémový denník a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto Aplikácia a akékoľvek služby tretích strán, ktoré používa, zhromažďovať Systémové protokoly, tj. Súbory, ktoré zaznamenávajú interakcie a ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, napríklad adresu IP používateľa.

Uplatňovanie práv používateľmi

Subjekty, na ktoré sa Osobné údaje odvolávajú, majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii takýchto údajov u Prevádzkovateľa, poznať ich obsah a pôvod, požadovať kópiu všetkých spracúvaných údajov, overiť ich správnosť alebo požadovať jeho integráciu, zrušenie účtu a spracúvaných údajov, aktualizáciu, opravu, transformáciu do anonymnej formy alebo blokovanie osobných údajov spracúvaných v rozpore so zákonom a v legitímnych prípadoch namietať proti ich zaobchádzaniu. Žiadosti by sa mali adresovať správcovi údajov.


V prípade akejkoľvek žiadosti o spracovanie vašich údajov na info@spazioarteduina.it

Nepátraj

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledovať“. Ak chcete zistiť, či ich niektoré služby tretích strán podporujú, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Pre akúkoľvek žiadosť o spracovanie vašich údajov na carloduina.it napíš nám na info@spazioarteduina.it.


Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá ochrany osobných údajov tak, že ich inzeruje používateľom na tejto stránke. Preto prosím často prezerajte túto stránku, berte ako referenciu dátum poslednej úpravy uvedený v dolnej časti. V prípade neprijatia zmien vykonaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov musí používateľ prestať používať túto aplikáciu a môže požiadať správcu údajov o odstránenie jeho osobných údajov. Pokiaľ nie je uvedené inak, na osobné údaje zhromaždené do tohto okamihu sa budú naďalej vzťahovať predchádzajúce pravidlá ochrany osobných údajov.

Definície a právne odkazy


Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa a akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia menovaná kontrolórom údajov na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov.

Správca údajov (alebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa a akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia, ktorá je zodpovedná, tiež spoločne s iným vlastníkom, za rozhodnutia týkajúce sa účelov, metód spracúvania osobných údajov a použitých nástrojov vrátane bezpečnostného profilu vo vzťahu k nim k prevádzke a používaniu tejto aplikácie. Prevádzkovateľ, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.

Táto aplikácia

Hardvérový alebo softvérový nástroj, prostredníctvom ktorého sa zhromažďujú osobné údaje používateľov.

Cookies

Malá časť údajov uložených v zariadení používateľa.

Právne odkazy

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vypracované na základe platných právnych systémov, nariadenia Európskej únie 2016/679 a švajčiarskeho zákona o ochrane údajov (LPD).

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@spazioarteduina.it.


Dátum poslednej revízie: 27/04/2024
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder